Медицинският университет във Варна взе участие в първата Национална среща–семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България. Срещата се проведе онлайн и включи 3 основни панела.

Уебинарът бе организиран от Русенския университет „Ангел Кънчев”, с подкрепата на Националното издателство за образование и наука “Аз-Буки”, Министерство на образованието и науката и под патронажа на министъра на образованието и науката.

В онлайн конференцията взеха участие представители на 25 български университета, уточнява“sbj-bg.”

Ръководителката на отдел „Комуникации и телевизия” в МУ - Варна Велина Марковска получи покана за участие във втория панел на събитието, като в 10-минутна презентация запозна аудиторията с медиите на МУ - Варна и сподели опита, свързан с взаимодействието между институционалните медии и обществеността.
В края на срещата от представители на Русенския университет „Ангел Кънчев” предложиха Асоциацията на академичните медии да се обедини около идеята за учредяване на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността (ААМВО).

Тя ще бъде подкрепена от Министерство на образованието и науката чрез Националното издателство за образование и наука “Аз-Буки” и от Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.