На 24 септември 2020 г. 30-годишен мъж от Варненска област е подал заявление пред служител на сектор “Пътна полиция” в ОД на МВР - Варна и комплект документи за издаване на шофьорска книжка. Сред тях той е представил и неистински официален документ за завършено образование - свидетелство, на което бил придаден вид, че е издадено от основно училище в град Провадия на негово име.

Мъжът е подсъдим, но не е неосъждан. От него за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.

По силата на внесено от прокуратурата и одобрено от Районен съд - Варна споразумение с признание на вината, той следва в продължение на 7 месеца да изпълнява задължителни пробационни мерки – регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, както и да провежда срещи с пробационни служители.

Направените по делото разноски се възлагат на подсъдимия. Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.