Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Холандия на 63-годишния Георги Д. в размер на 240 евро.

Глобата му е била наложена, за това че на 15.05.2020 г. е държал в ръка мобилен телефон по време на шофиране. Решението на властите в Холандия постановено на 08.06.2020 г. и е влязло в сила на 20.07.2020 г.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави - членки на Европейския съюз, холандските власти са изпратили удостоверение. Предвид местоживеенето на глобеното лице компетентен да разгледа делото бе Окръжен съд – Варна.

Съдебният състав намери, че са налице условията за признаване на решението на холандските власти, тъй като липсват доказателства за пълно или частично изпълнение на задължението. Освен това удостоверението на Решението за налагане на финансова санкция отговаря на изискванията и давността не е изтекла. Друго изпълнено условие - наложената санкция е по-голяма от изискуемия от закона минимум - 70 евро. Деянието представлява нарушение и по Българското законодателство и лицето е наказателно отговорно.

Поради споделените доводи, Варненският окръжен съд прецени, че няма основания да бъде отказано признаването и изпълнението на финансова санкция и Георги Д. следва за плати глобата от 240 евро, с левова равностойност – 469,20 лева.

Съдебният акт ще бъде изпратен за незабавно изпълнение на органите на ТД „НАП – Варна“.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.