8 месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване на бъде отложено с 3 години изпитателен срок е присъдата за 24-годишния Иван Иванов от Аврен, ползвал чужда банкова карта без съгласието на титуляра. Наказанието беше наложено след одобрено от Окръжен съд – Варна споразумение, сключено между подсъдимият и прокуратурата.

Мъжът се призна за виновен, че в периода 13.04.2018 до 14.04.2018г. в село Въглен, използвал данните на дебитната карта на мъж, като успял да извърши 8 броя транзакции за 426,30 лева.

Той е със средно образование, работи, женен, без предишни осъждания.
За извършеното престъпление, 24-годишният Иван ще трябва да плати и „глоба“ в размер на 852,60 лева – двойния размер на нанесената щета.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване или протест.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.