По повод постъпилите сигнали за влошено качество на водата, инспекторите на РЗИ – Добрич взеха общо 13 проби вода от пунктове при крана на потребителя в Добрич, КК "Албена"-горна зона и с. Стожер. Пробите се изследват по физико-химични и микробиологични показатели.

При 12 от пробите има съществени отклонения от здравните изисквания по показателите за цвят и мътност. Само една проба вода, взета от пункт в зона за водоснабдяване Добрич-Запад, обхващаща района след жп-гара юг и кв. Рилци в Добрич, отговаря по физико-химични показатели на изискванията за качеството на водата.

Продължават изпитванията по микробиологични показатели. Резултатите от микробиологичното изследване на взетите проби ще бъдат готови в рамките на следващите 3 дни, съобщава NOVA TV.

Препоръчва се на жителите на Добрич, с. Стожер и обитателите на КК "Албена" – горна зона за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, преди консумация следва да се преварява. Днес ще бъдат взети отново проби на водата, информират от РЗИ-Добрич.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.