От Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури съобщиха, че през последните дни екипи от служители на РК Варна извършиха масирани проверки по бреговете и във водите на язовир на язовир Цонево.

В хода на проверките от язовира са извадени хрилни мрежи с обща дължина 100 метра. Уловената риба от вида бяла риба, костур и сребриста каракуда е освободена и върната незабавно във водата.

Проверени са и лица, извършващи любителски риболов. Не са констатирани нарушения по ЗРА.

С цел спазване правилата за отговорен риболов и опазване на рибния ресурс, проверки на язовира ще се извършват ежедневно.

При съмнение за извършване на нарушения и нередности гражданите могат да съдействат като сигнализират на тел.112.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.