Малкият креслив орел Илия пое по дългия път на юг. Припомняме, че в началото на месец август край добруджанското село Александрия Илия беше маркиран с GPS предавател от специалисти от Българското дружество за защита на птиците.

Проследяването на придвижванията на птиците позволява да се събере ценна информация за миграционните пътища, избора на местообитания, потенциалните заплахи и др., която ще служи като важен инструмент за опазването на вида. Младият орел започна първата си миграция към Африка на 13-и септември. За 3 дни той прелетя близо 700 км и в момента се намира в азиатската част на Турция, в района на град Афионкарахисар.

Първата му нощувка беше край село Ветрен, Бургаско, а ден по-късно избра да нощува в горист район южно от Истанбул. Предстои му дълъг, над 7000 км прелет към южните части на африканския континент, където ще остане до следващата пролет.

Пожелаваме успех на нашия пътешественик и се надяваме да го видим отново в България през пролетта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.