От община Девня съобщиха, че във връзка с прогнозата за сериозно влошаване на метеорологичната обстановка през предстоящите почивни дни, Античният фестивал „МАРЦИАНОПОЛ – ЖИВОТЪТ В ДРЕВНИЯ ГРАД“ няма да се състои на планираната дата 11 юни 2022 година.

Фестивалът ще се проведе на друга дата през следващия месец.

Като организатори поднасяме своите извинения за отмяната на събитието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.