Жители и представители на бизнеса се събраха на протест днес в село Кранево, община Балчик. Недоволството на хората е продиктувано от лошото състояние на инфраструктурата в крайморското село и липсата на средства за поддръжката ѝ.

От две години, с решение на Общинския съвет на Балчик, Кранево не е второстепенен разпоредител на бюджетни средства и това допълнително усложнява финансирането на дори най-належащите ремонти и почистване на селото.

Основните искания на жителите на село Кранево са за подобряване на инфраструктурата, заяви кметът Румен Николов.

Хората, събрали се на протеста, споделиха, че се налага сами да се справят с облагородяването на селото и неговото почистване, особено с идването на летния туристически сезон. Протестиращите са готови да продължат с недоволството си, ако не последва реакция от общинската администрация в Балчик, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.