840 деца ще бъдат обхванати от програмата за логопедична терапия във Варна през учебната 2020-2021 година. Скринингът започна през месец октомври, след предварително записване през септември, съобщи Лиляна Лазарова, директор на Логопедичния център в града. Изследването включва деца от трета и четвърта група в детските градини и първи клас, при които се изследва устната реч, и ученици във втори и трети клас, при които се обследва и писмената реч. До момента при 50,7% от обследваните деца са установени нарушения в артикулацията, при 29,5% - общо недоразвитие на речта, при 9,2% - нарушения в писмената реч и при 10,6% - повече от едно комуникативни нарушение.

Заради пандемията и ограничаването на взаимодействията между ученици и логопеди във всички кабинети се провежда само индивидуална работа при строго спазване на утвърдените противоепидемични мерки. Използват се лични предпазни средства, осигурено е спазване на разстояние между дете/ученик и логопед не по-малко от 1,5 м, помещенията се дезинфекцират. Не се допускат родители в кабинетите и чакалните в Логопедичния център. На територията на община Варна има 46 логопедични кабинета, в които работят 29 специалисти, които извършват консултации в детски градини, училища и извън тях, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.