Над 400 деца, ученици, учители и друг персонал от общинските детски градини и училища във Варна са заразени или контактни на потвърден случай на COVID-19.

Това съобщи Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“, по време на днешното заседание на ПК „Наука и образование“.

„Ситуацията е твърде динамична. Към 11:00 часа тази сутрин общият брой беше 368, от които 293 ученици и 46 – учители. През деня заболелите и контактните се увеличиха с още 35, като трима са учители, други трима са непедагогически персонал, а останалите са ученици“, заяви по време на онлайн заседанието Лилия Христова. По думите ѝ децата от детските градини и в предучилищна възраст са значително по-малко и повечето от тях нямат симптоми.

Училищата в общината са готови за работа в електронна среда, каза още Христова и допълни, че предстои всички те да получат средства от Министерство на образованието и науката за закупуване на преносими устройства за учители и ученици.

Директорите на училищата имат право да решат за преминаване към дистанционна форма за обучение за група/паралелка до излизане на официалното становище на РЗИ, поясни директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“.

За периода на извънредната епидемична обстановка във функция „Образование“ са изразходвани близо 307 000 лв. за материали и услуги, свързани с борбата с COVID-19. Училищата са изразходвали 226 161 лв., детските градини – 72 466 лв. и центровете за подкрепа за личностно развитие – 8 348 лв.

Община Варна ще дофинансира слети и маломерни паралелки в 9 училища, стана ясно още от заседанието на ПК „Наука и образование“. Съветниците дадоха съгласието си за отпускане на допълнителни средства за общо 23 паралелки на територията на общината.

Необходимият финансов ресурс за обезпечаване на учебния процес е в размер на почти 213 500 лв.Повече от половината средства – 125 600 лв., са за ОУ „Капитан Петко Войвода“ в кв. „Галата“ с 6 паралелки под норматива и ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Константиново с 3 слети и 1 маломерна паралелка. Там традиционно има по-малко ученици, но и двете училища отговарят на условията за осъществяване на качествен учебно-възпитателен процес. Близо са до домовете на децата и не се налага учениците да пътуват. Училището в „Галата“ обхваща и учениците от местностите „Ракитника“, „Боровец“, „Прибой“ и „Зеленика“.

От местната хазна ще бъдат дофинансирани също 4 паралелки в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна. Паралелкатасъс специалност „Горско и ловно стопанство“ е единствената като професия в цяла Североизточна България.

Общината ще подпомогне финансово и СУ „Пейо К. Яворов“, I ОУ „Св. Княз Борис I“ и ОУ „Иван Вазов“, в които има по две маломерни паралелки. В двата класа в СУ „Пейо К. Яворов“, единственото средно училище в район „Вл. Варненчик“, се обучават предимно социално слаби ученици, живеещи на територията на района. Решението за дофинансирането на паралелките ще даде възможност на учениците да завършат средното си образование.

Броят на учениците в 5. и 6. клас в I ОУ „Св. Княз Борис I“, което също се намира в район „Вл. Варненчик“, намалява поради прием в Спортно училище „Георги Бенковски“, СУХНИ „Константин Преславски“ и смяна на местоживеене. В училището, освен децата от района, се обучават и ученици от околните местности. За тях I OУ „Св. Княз Борис I” е единственото разположено в близост до домовете им учебно заведение.

Мотивът за дофинансиране на паралелките в ОУ „Иван Вазов“е, че няма друго основно училище със свободни места в района на Техникумите и същевременно учениците да се обучават в най-близкото по местоживеене учебно заведение. С финансовата помощ от страна на Общината ще се позволи запазването на двете паралелки за следващите години.

По една паралелка под норматива има в СУ „Елин Пелин“ и ОУ „Добри Войников“ в с. Каменар. Броят на учениците в Каменар е под определения минимум заради заминаване на семействата в чужбина. Осигуряването на средства от общинския бюджет ще даде възможност на учениците да продължат образованието си.

Със същия мотив се отпускат средства и за СУ „Елин Пелин“. Учениците, които учат „Софтуерни и хардуерни науки“, живеят в района на училището. По-голямата част от тях са от малцинствата и не биха продължили обучението си в друго училище.

Под норматива функционира също една сборна подготвителна група в ОУ „Панайот Волов“ в кв. „Виница“. Наличието на тази група ще даде възможност да се записват 5- и 6-годишни деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение, през цялата учебна 2020/2021 г. В единствената детска градина в квартала няма свободни места, а отдалечеността на „Виница“ от центъра на града може да затрудни родителите, ако децата им са записани в други учебни заведения, се посочва в мотивите на администрацията.

Според Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование минималният брой ученици от I до IV клас е 16 деца в паралелка, а от V до XII клас – 18 ученици.

Предстои въпросът за дофинансиране на училищата на територията на община Варна да бъде разгледан от ПК „Финанси и бюджет“, а окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет, съобщи радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.