Черно море и Левски са получили лецензи под условие за сезон 2021-2022 в efbet Лига. Това заяви президентът на БФС Борислав Михайлов. Двата клуба ще са под мониторинг всеки месец. Все още не е ясно от какво е продиктувано това решение на Лицензионната комисия.

Под условие е и лицензът на новака в efbet Лига Локомотив (София). Причината за това обаче не са финансови проблеми, а защото стадионът на столичните железничари няма осветление и те ще трябва да домакинстват на друго съоръжение.

Останалите клубове нямат лицензионни проблеми, съобщи Sportal.bg.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.