За периода 30.09.2022 г. – 06.10.2022 г. в Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 282 лица. Предходната седмица техният брой е бил 231. Починали са 5 лица, съобщиха от РЗИ - Варна.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна, през отчетния период, са извършени 183 имунизации срещу COVID-19 и 6 ваксини срещу жълта треска. Извършени са 264 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 18 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 372 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани.

Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.