Проблемът с кадрите в туризма винаги е бил на дневен ред с наближаването на активния туристически сезон. И докато преди години имаше недостиг на персонал по курортите и се налагаше внасянето на работна ръка от чужбина, сега вече е налице недостиг на работни места. Това каза директорът на Колежа по туризъм доц. Генка Рафаилова.

„Заради несигурността и опасението от нови ограничения, голяма част от фирмите няма да могат да си позволят да наемат същия брой служители. Ще има обекти, които сигурно изобщо няма да отворят. Това допълнително ще намали търсенето на кадри”, каза доц. Рафаилова.

Според нея, другият основен проблем ще е нежеланието на добре обучените и квалифицирани кадри да работят в сферата на туризма.

„Част от тези кадри сигурно ще се насочат към други сфери на обслужването. Някои от тях търсят работа в уеб-сайтовете и мобилните приложения за резервации и обслужване на туристи. Тези компании също изискват владеене на чужди езици и добри познания в туризма, каквито безспорно квалифицираните кадри притежават”, поясни директорът на Колежа по туризъм.

Въпреки очаквания отлив на квалифицирана работна ръка, според доц. Рафаилова трудно може да се стигне до ситуацията от предишни години, когато внасяхме кадри от чужбина.

Заради пандемията, намалява и интереса към туристическото образование.

„Все пак, за студентите, които изучават туризъм остава привлекателна възможността да придобият знания и умения, които биха им помогнали и в други сфери. Такива например са чуждите езици и дигиталните компетенции”, поясни доц. Рафаилова пред Радио Варна.

Погледнато от добрата страна, заради ограничените пътувания и възможности за работа в чужбина, много от квалифицираните кадри остават да работят в България, каза още тя.

В момента, студентите от Колежа по туризъм се обучават в онлайн-среда, като единствено практическите занятия и държавните изпити се провеждат в присъствена форма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.