Кризата, причинена от COVID-19, се е отразила сериозно върху приходите на общинските лечебни заведения. Въведеното извънредно положение е поставило болничните заведения в необичайна ситуация със значителна продължителност, която е нарушила ритъма на рутинните медицински дейности. Това стана ясно на днешното заседание на Постоянната комисия „Собственост и стопанство“, на което бяха разгледани годишните финансовите им отчети за 2019 г.

Въпреки, че все още не може да се направи точна качествена и количествена оценка за последиците от пандемията, в одитните доклади се посочва, че са налице сериозни финансови загуби. По време на извънредното положение потокът от пациенти рязко е намалял, а с това и постъпленията. Същевременно са се увеличили значително разходите за дезинфектанти и предпазни средства. Неблагоприятен ефект върху приходите се отчита в следствие на спирането на плановия прием на пациентите и плановите операции както и увеличените задълженията към персонала, които възникват в следствие на изплащане на болнични или изолация.

За разлика от 2020 г. преходната година е сравнително добра във финансово отношение за общинските лечебни заведения. Част от тях отчитат положителни финансови резултати, въпреки ръста на разходите за персонала. Поради конкуренцията от частните медицински центрове трябваше да се запази и високото равнище на възнагражденията на специалистите с цел задържането им в здравните заведения. Друг голям проблем са липсата на квалифицирани кадри, категорични са управителите на дружествата.

През 2019 г. на печалба са ДКЦ III, IV и V, Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I, Дентален център-Варна и ДКЦ „Чайка“.

С отрицателни показатели са отчетите на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“, ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в Аспарухово, ДКЦ I „Св. Клементина“, Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна, СБАЛПФЗ-Варна и СБОБАЛ-Варна.

Годишните финансови отчети за 2019 г. на лечебните заведения бяха приети на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“. Изключение бе направено за отчета на „СБОБАЛ – ВАРНА“, който ще бъде разгледан на следващото заседание на комисията – на 24.09.2020 г. Всички окончателното ще бъдат гласувани на заседание на Общинския съвет.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.