Желаещите да дарят плазма трябва да имат положителен PCR тест или епикриза от болнично лечение. Трябва да са минали не по-малко от 40 дни след положителния резултат от PCR теста. С плазматата, дарена от един човек, може да спаси живота на трима болни от COVID-19!

Ако желаете да дарите, трябва да запазите час за предварително интервю на тел. 0897 900 891 - г-жа Яна Василева, координатор на Кръвен център-Варна /Районен център по трансфузионна хематология/.

Апаратурата и консумативите за работата на втория в страната център за рековалесцентна плазма, този във Варна, са набавени и се очаква работата му да започне до дни.

СПЕШНО СЕ ТЪРСЯТ ДОНОРИ!

Моля, помогнете!

Включете се в кампанията, за да бъде спасен животът на много хора!

Можем да го направим заедно!

Официалната банкова сметка на КРЪВЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА, по която всички хора и фирми, желаещи да помогнат, дарявайки средства, е:

BG97UNCR70003121763486

Районен център по трансфузионна хематология

Основание за превода: Дарение РЦТХ Варна

Специфични изисквания за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19:

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19 :

⦁ на възраст 18 - 65 години;

⦁ имали сте положителен резултат от PCR тест;

⦁ минали са не по-малко от 40 дни след положителния резултат от PCR теста;

⦁ в момента се чувствате здрави и състоянието Ви не налага прием на медикаменти

Общо времето, включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма не отнема повече от час – час и половина .

Желаещите да дарят реконвалесцентна плазма COVID – 19 следва да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

За максимално удобство и спестяване на време е необходима предварителна консултация и записване.

Тел. 0897 900 891 - г-жа Яна Василева, координатор на Кръвен център-Варна /Районен център по трансфузионна хематология - Варна/

Адрес на Районен център по трансфузионна хематология - Варна:

бул."Цар Освободител" 100

тел. 052 681 801; 052 681 805

Още информация може да намерите на страницата на Български Лекарски съюз:

https://bit.ly/35tcd9r

Сдружение в обществена полза "Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма":

https://covid19plasma.eu/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.