Красимир Михалев

Красимир Михалев от ГЕРБ печели днешните извънредни избори в Слънчево с над 80 на сто от гласовете, сочат предварителните данни от вота в аксаковското село. Втора е Мария Данкова от БСП с малко над 8 процента. Най-малко гласове събира Добринка Йорданова от Републиканци за България - около 6 на сто.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.