Крайните квартали във Варна като "Владиславово" и "Възраждане" осъмнаха с бяло наметало. За радост на малчуганите, които тази сутрин отиваха на детска градина и училище, снежна покривка беше покрила автомобилите и градинките. Някои от тях се възползваха, за да оставят весели картинки по капаците на колите.

Не толкова доволни обаче бяха шофьорите, които се наложи да се движат с повишено внимание, тъй като основните булеварди рано сутринта бяха заледени и хлъзгави.
 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.