Кръгла маса на тема „По-чиста и красива среда в местност Перчемлията“ ще се проведе днес във Варна. Организатори са от варненската НПО "Пауър джъмп", която през октомври миналата година направи офроуд акция за почистване на нерегламентирани сметища в трудно достъпни места в района.

Представители на сдружението решават, че искат да излязат от омагьосания кръг, в който винаги има едни хора, които чистят, а други, които хвърлят безразборно боклуците си. Започват диалог с представители на общините Аксаково и Варна, защото Перчемлията се намира на границата на двете общини. Срещат разбиране от местните администрации и към днешна дата вече има редовно сметоизвозване от местността.

През последните години в "Перчемлията" започнаха да живеят все повече хора и в различни периоди от годината там живеят около 200 души, каза Нора Стефанова, представител на Пауър джъмп. Остава проблемът с незаконните сметища със строителни отпадъци в гористите части около района, каза още тя. Там има камари боклуци, като на места се вижда дори изхвърлени цели покъщини, допълни Стефанова.

Основният проблем с тези сметища е, че когато хората наемат фирма да извози старите им мебели, те не знаят, че най-често тази фирма не е регистрирана по Закона за управление на отпадъците, за да има право да извозва отпадъци, обясни Нора Стефанова. Затова и те най-често изхъврлят боклуците не по регламентираните сметища, а в гористи части, както е в случая с местността "Перчемлията", където има много такива незаконни микросметища.

На кръглата маса днес ще бъде обсъждано и организирането на мащабна почистваща акция на 30 май, неделя, чиято цел ще бъде да се даде повече гласност и видимост както на замърсяването в района, така и на започналите регулярни и целенасочени усилия за справяне с проблема.

Почистващата акция ще обедини усилията и ресурсите на всички институции и организации, с които Пауър Джъмп са започнали диалог, така че да се постигне максимален ефект. Призоваваме всички хора, които искат чиста природа, да се включат в акцията на 30 май, като допълнително ще дадем повече информация, каза още Нора Стефанова, цитирана от Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.