Неблагоприятното финансово отражение върху общинските дружества, в следствие на пандемията, бе обсъдено на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“. На него бяха разгледани и годишните им финансови за 2019 г.. Изрично внимание бе обърнато на негативния ефект върху приходите за 2020 г., причинен от COVID-кризата.

Според управителите на дружествата тя е довела до нарушения в ритъма на работа при наличието на постоянни разходи и възникване на нови. В следствие на пандемията всички, без изключение, до момента отчитат финансови загуби. Най-тежък е ударът върху „Градски транспорт“, който в извънредното положение при драстичен спад на пътниците продължи да изпълнява социалната си функция и да осигурява транспорт за варненци.

„Дворецът на културата и спорта“, който традиционно отчита положителни финансови резултати, месеци наред остана затворен за спортни и културни мероприятия. В другото печелившо общинско дружество – „Обреди“, бяха преустановени или отложени във времето всички радостни ритуали.

Финансовата 2019 година за общинските дружества е сравнително добра. Част от тях отчетоха положителни резултати, въпреки ръста на минималните осигурителни доходи за различните професии за страната и на класа за прослужено време, което наложи повишение на заплатите.

През 2019 г. на печалба са „Пазари“, „Обреди“, „Дворецът на културата и спорта“. При „Пазари“ ЕАД въпреки извършената цялостна реконструкция през 2018 г на паркинга на Централен пазар и Рибна борба, което намира своето отражение върху приходите и разходите на дружеството през 2019 г., то отчита печалба от 372 000 лв. и увеличение на собствения капитал в абсолютен размер - 183 000 лв. Общинското предприятие „Обреди“ приключват годината с печалба от 7 000 лв. въпреки повишението в разходите с 387 000 лв. и преустановените дейности в следствие на решение на ВАС.

С отрицателни показатели са отчетите на „Градски транспорт“, „Ученическо и столово хранене“, „Стадион Спартак“ ЕАД. При обществения превозвач има сериозно повишаване на разходите за персонал и осигурителни задължения с 1 500 000 лв. и за годината те достигат до 21 млн. лв. В същото време приходите от превоз на пътници, които са в размер на 22 479 хил. лв., не се променят съществено от нивото си от 2018 г. Дружеството приключва отчетния период с 3 341 000 лв. загуба.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.