Екипажът на корветата „Бодри“ от българските Военноморски сили участва на 13 май в учение от типа PASSEX с кораби от бреговата охрана на САЩ и Военноморските сили на Румъния.

В програмата на учението бяха включени епизоди по съвместно маневриране на корабите, тренировки по отработване на комуникационни процедури и медицинска евакуация от борда на кораб посредством хеликоптер.

Всички предварително планирани епизоди бяха изпълнени успешно, съобщават от Министерството на отбраната.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.