Коалиция ГЕРБ/СДС - Варна, представена от Павел Алексиев Христов, изпрати две жалби до ЦИК във връзка с консултациите за състава на РИК в Трети избирателен район –Варна.

Първата жалба от 18.09.2021 г. с копие до Областния управител на Варна е относно начина за свикване на консултациите за избора на състава на РИК и превишаване на правата с посочване на допълнителни изисквания за допускане на партии и коалиции в разрез с текстовете на Изборния кодекс.

Втората жалба от 19.09.2021 г. е относно провеждането на самите консултации в този ден под ръководството на областния управител Марио Смърков, за това, че неговият заместник Георги Георгиев си позволи в нарушение на правилата да изразява мнение по предложените кандидати с опит да влияе на избора за състава на РИК.

Самият областен управител Марио Смърков си позволи да тълкува и променя изказвания на представители на политическите партии за отразяването им в протокола. „Смятаме, че подобни действия са недопустими и водят до опорочаване на реда, предвиден в Изборния кодекс и в решенията на ЦИК“, се посочва в двете жалби.

Представителят на коалиция ГЕРБ/СДС Павел Алексиев Христов подписа с особено мнение протокола от проведените консултации с мотива, че той не отразява коректно изявленията на представителите на политическите партии, както и протичането на самата

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.