Конституционният съд (КС) реши с 10 гласа "за" и с особеното мнение на двама съдии (Анастас Анастасов и Павлина Панова), че МВР следи през трафичните данни от мобилните оператори болните от коронавирус и поставени под задължителна карантина.

Решението на Конституционния съд е валидно и може да бъде използвано като основание за оспорване на следене по трафични данни от днес нататък. До момента на решението изискването на тези данни от страна МВР не е било незаконно.

През пролетта при първата вълна на коронавируса със Закона за електронните съобщения МВР получи правомощието да изисква проследяване по трафични данни, имейли и разпечатки, за да следи дали поставените под задължителна карантина я спазват и са на адреса, на който са посочили. Тогава сред мотивите да се разреши подобно правомощие бе това, че по този начин ще се ограничи разпространението на заразата от хора, които не спазват карантината.

Тогава обаче имаше и недоволство заради достъпа до данни, а адвокати и правозащитни организации обявиха, че това ограничение е незаконно и сериозно погазва правата на гражданите, особено по време на извънредно положение, когато съдилищата също работят извънредно, а за изискваните данни не се дава предварително съдебно разрешение.

От МВР обаче твърдят, че справките се изискват единствено и само за да покажат местоположението на конкретен абонат, чието движение би могло да се засече по клетките на мобилните оператори. Освен това сред аргументите бе и това, че не се следят самите разговори и съдържанието им, а само клетката, през която са изпратени.

С текстовете беше предвидено, че данните, с които се установяват ползваните клетки от мобилните телефони, трябва да се пазят 6 месеца и "за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по Закона за здравето, които са ги отказали или не ги изпълняват".

Достъп до тази информация получиха няколко дирекции в МВР с право да я получат незабавно, а едва след това да уведомят съда.

За двата месеца, в които бе обявено извънредно положение през пролетта, от МВР са изготвили общо 61 искания за достъп до трафични данни на абонати на мобилните оператори. Не е известно обаче дали става дума за заразени с коронавирус, които е трябвало да са в домовете си под карантина и са нарушили мярката, дали са контактни лица на болни от коронавирус и са били издирвани, или пациент е избягал от болница например.

Нарушителите на карантина като терористи и ще ни следи ли МВР безконтролно - четете тук

Конституционният съд се зае с казуса, след като 63-ма депутати от БСП го сезираха с твърдението, че тези правомощия засягат правото на личен живот на гражданите и тайната на кореспонденцията, тъй като позволяват изключително широк кръг лица да бъдат проследявани. Освен това липсват и ясни ограничения във времето, както и същински съдебен контрол.

Сега Конституционният съд приема, че тези аргументи са основателни и разпоредбата е противоконституционна, съобщи "Дневник".

Снимка : Дневник 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.