Сдружение „Дишай, Девня” обявява конкурс за разказ, стихотворение, есе на тема: „ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” - опазване на атмосферния въздух от замърсяване и правото ни на чист въздух.

Кой може да участва?

Ученици на възраст от 7 до 15 години.

Какви са наградите?

Предметни награди за отличилите се участници. Всички творби ще бъдат публукувани на на фейсбук страницата на сдружение „Дишай, Девня“.

Всички участници ще получат грамота.

Кога е крайният срок?

3 юни 2022 г.

Победителите ще бъдат обявени на Градински празник на сдружение „Дишай, Девня“ на 11 юни.

Къде да се изпращат творбите?

На електронен адрес: dishaydevnya@abv.bg

Приятели на събитието: НЧ „Просвета 1900” - гр. Девня, община Девня, Градински център „Незабравка“

За допълнителна информация:

Тел. 0876628710, Еmail: dishaydevnya@abv.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.