Силният конкурентен натиск на частни пристанища, лошата реколта от зърно през миналата година и пандемията от COVID-19 били сред причините за намаляване товарооборота на държавното дружество „Пристанище Варна", пише „Дневник". Това е посочено в писмен отговор на министъра на транспорта Георги Тодоров след въпроси, зададени в рамките на парламентарния контрол от народния представител Стела Николова („Демократична България").

Въпросите бяха зададени след неколкократно появилата се в различни издания неофициална информация за предстоящи съкращения в порта заради финансовите му проблеми през последните години.

В питането на Николова бяха посочени данни от публичните отчети на „Пристанище Варна", според които от над 10 млн. лв. през 2018 г. печалбата на дружеството е спаднала през 2019 г. до малко над 1 млн. лв. - преди пандемията от COVID-19. Същото ниво на печалба се запазва и според прогнозните все още резултати за 2020 г., показват финансовите отчети на компанията. Сривът е въпреки, че не са отбелязани съществени промени нито в товарооборота на пристанището, нито в претоварните цени на основните товари - тор, сода, зърно и контейнери.

В питането до служебния министър на транспорта е цитирана и информация от работещи в пристанището, според която те са преминали само на дневни смени, за да не им се заплаща нощен труд. В същото време заради необходимостта от икономии са били съкратени основни дейности при разтоварване на кораби в пристанище Варна, като това подлагало на риск живота и здравето на докерите.

В писмения си отговор на парламентарното питане Тодоров е посочил като основна причина за влошените финансови показатели на „Пристанище Варна" влошеното състоянието на световната икономика, което неминуемо се отразявало и на националната, а това поставяло под въпрос бъдещото развитие на търговията, трансграничните пътища и товаропотоците.

В отговорите на въпросите, поставени от Стела Николова, Тодоров е посочил също, че приключилият договор за съхранение на тръбите за несъстоялия се проект "Южен поток" е донесъл на "Пристанище Варна" близо 55 млн. лв., което било между 8 и 15 млн. лв. през всяка година от 2014 г. до 2019 г. Приключването на този договор също дало отражение върху финансовото състояние на дружеството.

Въпреки посочените трудности варненското пристанище имало постоянни разходи за персонала си, които също бележат ръст с увеличението на минималната работна заплата, е отговорил служебният министър на транспорта. Според него обаче "въпреки финансовите затруднения, причинени от изцяло обективни фактори, се предприемат адекватни и навременни мерки за запазване на финансовата стабилност на дружеството".

Случайно или не, ден след като отговори на въпросите за лошото финансово състояние на "Пристанище Варна", Георги Тодоров обяви, че освобождава Димитър Атанасов като член на борда на директорите на държавното дружество. Мотиви за освобождаването не бяха посочени.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.