На 29 и 30 март Варна ще бъде домакин на форума „Творчески партньорства“. Това събитие цели да привлече фокуса върху ролята на творческите сектори за развитието на местните общности и регионалните икономики. То ще осигури подиум за обсъждане на широк спектър от актуални теми, свързани с бизнес развитието, нуждата от сътрудничество и образователни реформи.
Конференцията обединява представители на различни сектори от творческата икономика на варненския регион, активни в областта на сценичните и визуалните изкуства, филмовата индустрия, фотография, култура, нови медии и др.

На фокус през първия ден на събитието ще бъдат една част от ярките примери за успешно предприемачество в творческата икономика, които съдействат за разнообразяване на културния живот в града чрез атрактивни предложения от танцови хип-хоп спектакли, филмови фестивали, арт- изложби и т.н. Във втория ден на събитието ще бъде обстойно дискутирана ролята на фестивалите и други форми за представяне на изкуството и културата за повишаване атрактивността на туристическата дестинация. Към лекторите на събитието през този ден ще се присъединят както представители на община Варна, консултанти, участващи в процесите на планиране и оценка на фестивали и културни събития, така и изследователи и практици в областта на туризма. Целта е стойността на творческата икономика да бъде представена и през призмата на други важни индустрии, използващи ефектите на КТИ. В края на всеки от двата дни са предвидени сесии, посветени на възможностите за подобряване на обучението и сътрудничеството с КТИ.
Събитието е добра възможност за създаване на нови контакти и партньорства. То се стреми да насърчи заинтересованите страни – операторите от целевите сектори, но и бизнеса извън КТИ и публичните органи да увеличат своята ангажираност, подкрепа и участие в творческата икономика.

Форумът е отворен за всички заинтересовани страни и участието в него е напълно безплатно. Той ще се проведе в конферентната зала на организаторите – Висше училище по мениджмънт (ул. „Оборище“ 13А). Поради ограниченият брой места е необходима предварителна заявка чрез попълване на регистрационна форма: https://forms.gle/1ACT8xwSQkiwZXT28

Конференцията се провежда като част от проект FENICE: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение, който е финансиран от програма Еразъм +.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.