- От 8 до около 15 часа вода няма да имат абонатите в с. Езерово.

- От 9 до около 17 часа без вода ще бъдат абонатите в местност Манастирски рид, и част от местност Ален Мак.

- От 10 до 13 часа, поради извършване на строително монтажни дейности, вода няма да имат абонатите в с.Старо Оряхово и с.Ново Оряхово.

- От 11 до около 13 часа без вода ще бъдат абонатите в град Девня, Долна зона.

- До около 17 часа, поради предизвикана авария от външна фирма, вода няма да имат абонатите от ниска зона кв.Виница, местност Малко Ю и част от местност Евксиноград, съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.