- От 9 до около 19 часа без вода ще бъдат абонатите между бул."Владислав", ул."Девня", ул."Тодор Влайков", бул."Левски" и ул."Д-р Пискюлиев".

- От 9.30 до 12 часа, поради авария, вода няма да имат абонатите в гр. Провадия - от пазара до военните блокове между реката и линията / от ул."Дим.Грънчаров" до ул."В.Коларов" между ул."Я.Сакъзов" и ул."Дунав"/.

- От 10 до около 15 часа без вода ще бъдат абонатите от ул."Орел" и д. гр. „Морски свят“.

- От 10.30 до около 16 часа вода няма да имат абонатите в кв."Галата".

- От 12 до около 21 часа без вода ще бъдат абонатите в с.Константиново.

- От 13.30 до 16 часа, поради авария, вода няма да имат абонатите по улиците "Ц.Церковски","Априлов","Камчия","Б.Желев" до ПСОВ Провадия и Проватсол.

- От 14 до около 19 часа без вода ще бъдат абонатите от м-ст Св.Никола.

- От 14.30 до около 19 часа вода няма да имат част от абонатите от високата зона на кв."Виница", съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.