- От 8 до около 17 часа без вода ще бъдат абонатите в горната зона на с.Константиново.

- От 9 до около 12 часа вода няма да имат абонатите в центъра на гр.Белослав.

- От 9 до около 21 часа, поради възникнали аварии на главен водопровод, без вода ще бъдат абонатите от м.Траката, вилните и курортни зони над магистралата до к.к-с Златни Пясъци в кв.Виница, м.Акчелар, м.Манастирски рид и част от м.Ален мак.

- От 09.30 до 13 часа, поради възникнала авария, вода няма да имат абонатите в с. Старо Оряхово.

- От 10.30 до около 17 часа, поради авария, без вода ще бъдат абонатите на м.Ракитника, съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.