- От 9.30 до около 12 часа, поради авария, без вода ще бъдат абонатите от кв.Галата.

- От 9.30 до около 15 часа, поради авария, вода няма да имат абонатите заключени м/у ул."Дрин", ул."Георги Бенковски", "Д-р Пискюлиев" и ул."Кракра".

- От 9.30 до около 16 часа без вода ще бъдат абонатите в част от с. Тополи.

- От 10 до около 22 часа, поради авария на главен водопровод "Варна - Златни пясъци", вода няма да имат абонатите от м-ст "Трака", м-ст "Евксиноград ", м-ст "Манастирски рид" , м-ст "Ален мак" и кк. "Чайка", съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.