- До около 15 часа, поради предизвикана авария от външна фирма, вода няма да имат абонатите в част от ЖК Бриз.

- От 6.30 до 16 часа без вода ще бъдат абонатите затворени в карето бул. Левски, бул. Хр. Смирненски, ул.Мир и ул. Прилеп.

-От 9.30 до около 12 часа вода няма да имат абонатите в част от ул. "Розова долина" и ул."Ясен" в кв."Аспарухово", съобщават от ВиК - Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.