- От 9.30 до 14 часа без вода ще бъдат абонатите на ул. Иван Куцарски.

- От 10.30 до 16 часа вода няма да имат абонатите във високата зона на жк. Виница.

- От 11 до 16 часа без вода ще бъдат абонатите на ул.'Прилеп' от сервиз Триплекс до Бизнес център и ул.'Жасмин', съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.