- От 8 до около 20 часа със смущения във водоподаването и липса на вода ще бъдат абонатите от кв. "Младост" и кв. "Възраждане" първи и втори микрорайон.

- До отстраняване на възникнала авария на Магистрален водопровод "Китка-Варна", ще бъде нарушено водоподаването в Община Долни чифлик и Община Бяла.

- От 9 до 12 часа, поради авария, ще бъде спряно водоподаването в град Провадия - от пазара до военните блокове между реката и линията - от ул."В.Коларов" до ул."Дим.Грънчаров" между ул."Дунав" и ул."Я.Сакъзов", както и прилежащите улици.

- От 10 до около 15 часа без вода ще бъдат част от абонатите в м-ст Боровец, съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.