На 29-ти и 30-ти юни /събота и неделя/ НЯМА ДА ИМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в Държавен куклен театър - Варна.

На 6-ти и 7-ми юли /събота и неделя/ представленията ще започват в 18.00 ч. на лятната сцена. От 24-ти юни до 5-ти юли касата на ул. "Драгоман" 4 няма да работи.

Билети за всички представления могат да се купуват онлайн: https://bileti.vnpuppet.com

Касата ще отвори на 6-ти юли в 17.00 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.