КНСБ ще представи днес годишния доклад на синдиката за нарушение на трудовите права в страната, съобщава БНР.

Документът съдържа данни и сигнали за нарушения на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в предприятията по време на пандемията от Covid-19.

Включени са и сигнали за неспазване на разпоредбите за работното време, почивките и отпуските, регламентирани в Кодекса на труда, както и за несъобразяване с осигурителните права на работниците и служителите.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.