Кметът на община Суворово Данаил Йорданов и кметският наместник в с. Николаевка Мария Атанасова посетиха разпънатият наскоро детски лагер край местния язовир. Там над 30 деца от с. Николаевка и Варна почиват дни преди началото на новата учебна година.

Двамата се запознаха с условията на живот и наситената програма на децата, която включва занимания и разходки в селото и околните местности. Данаил Йорданов предостави за всички деца много лакомства и плодови сокове, с които да се разхлаждат в топлите летни дни.

Децата му разказаха как се справиха през първия лагерен ден с разпъването на палатките, в които ще спят.
Бяха речовити и един през друг обясняваха какво ги впечатли в музейната сбирка, както и в читалището в селото. Показаха му и как се вързва алпийски възел и колко време ще им отнеме, за да го направят.

Накрая децата благодариха за сладките изкушения, с които кметът ги почерпи и твърдо заявиха, че догодина пак ще поискат да дойдат на почивка край лагерния огън, в непосредствена близост до язовир Николаевка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.