"Одобриха новите проекти за развитието на училищната инфрастрктура в града". Това съобщи кметът на община Провадия инж. Жоро Илчев и поясни, че е одобрен проектът, с който общината кандидатства пред Министерство на образованието и науката по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ с осигурени средства от Правителството на Република България.

Проектът цели решаване на един от съществените проблеми по отношение на образователната инфраструктура в Община Провадия, а именно завършването и въвеждането в експлоатация на т.нар. дванадесеткласно училище и осигуряване на качествено нова учебна среда за деца, ученици, педагози, специалисти и непедагогически персонал в Първо ОУ„Христо Смирненски“ и Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики“ в гр. Провадия.

По проекта ще се изпълнят дейности по пристрояване, реконструкция, завършване и въвеждане в експлоатация на тяло Б и тяло В от училището на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 82А в гр. Провадия, представляващи учебен корпус с класни стаи и др. помещения (тяло Б), училищна спортна зала, актова зала и др. (тяло В). Тези сгради са в груб строеж и са част от учебен комплекс, строен в периода 1988-1991 г.

Тогава е завършена и въведена в експлоатация само една част от сградата, където сега се помещават две училища – I ОУ „Хр. Смирненски“ и ПГХРТ „Цар Симеон Велики“, на което са отстъпени част от помещенията, и се обучават едновременно над 530 ученици, или приблизително 24% от всички ученици в цялата община.

С реализацията на проекта се предвижда да се извършат строителни дейности и въвеждане в експлоатация над 5 000 м2 РЗП. В резултат ще се създаде качествено нова среда за учебно-възпитателна и спортна дейност в сградите от училищния комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 82 А, гр. Провадия.

Това ще улесни едносменния режим на обучение, целодневната организация на учебния ден в основното училище и професионалната гимназия, ще се осигури достатъчното пространство за обучение по професии, ще се изгради истинска спортна зала, каквато сега липсва.

Одобреното финансиране е в размер на 1 999 300 лв. и включва разходи за строително-ремонтни дейности на тяло Б (учебен корпус) и тяло В (спортна зала, актова зала и др.) в размер приблизително 1 900 000 лв. Включени са и разходи за проектиране, строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация.

Очакваните резултатите са реконструирана, завършена и въведена в експлоатация образователна инфраструктура, осигуряваща здравословни и качествени условия за учебен процес и спортни занимания в

Професионалната гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики“ и I ОУ „Хр. Смирненски“; осигурена образователна среда с класни стаи, кабинети по практика, административни помещения, гарантираща провеждането на качествена професионална подготовка на учениците и разкриване на нови професии в ПГХРТ;

Изпълнението на проекта ще създаде нова многофункционална инфраструктура за спорт и училищни мероприятия на закрито, както и обособяване на модерна учебна кухня за професионална подготовка и столова за учениците от основното училище, чрез реконструиране и въвеждане в експлоатация сграда – Тяло В;

Не на последно място изпълнението на този проект ще допринесе за утвърждаване на значимата образователна и социално-икономическа роля на образователните институции в Община Провадия като център за качествена подготовка, привличане и задържане на децата и ученици от Варненска област.

Дългоочакваният ремонт на тези сгради, останали на груб строеж повече от 30 години стартира с одобряването на този проект, а всички дейности в него ще бъдат реализирани до края на 2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.