В рамките на кампания „Общество на всички възрасти” по повод на 1 октомври - Международния ден на възрастните хора по идея на фондация "Лале", народно читалище „Искра1905” с. Николаевка съвмесно с администрацията на кметство Николаевка, организираха информационна среща с кмета на община Суворово.

Темата бе свързана с приноса на възрастните хора от селото към техните семейства, местната общност и цялото общество. Срещата протече в задушевен разговор за пълноценното им и ефективно участие в живота на селото в съответствие с нуждите и личния им избор.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.