Кметът на Девня Свилен Шитов направи проверка как вървят ремонтните работи по бул. "Съединение" в града. По този повод във Фейсбук страницата си съобщи:

"Днес лично проверих как се изпълняват ремонтните дейности на бул. „Съединение“ в квартал „Повеляново“. Реконструкцията на трасето започна с подмяна на тротоарните настилки и поставяне на нови бетонови бордюри.

В участъка се предвижда цялостно преасфалтиране. Планирана е и промяна на напречните наклони на пътя, тъй като в момента оттичането на повърхностната вода към съществуващите дъждовни  шахти е затруднено. По проект пред входовете за дворове и гаражи, е включено понижаване на бордюрната линия.

За съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти е предвидено повдигане до нивото на новото положение на асфалта. Хоризонталната маркировка ще се изпълнява от бяла термопластична боя със светлоотразителни перли.

Съществуващата пътна настилка няма да се разширява с нова конструкция. Припомням, че финансирането на проекта е в размер на 971 245, 75 лв. с ДДС. Средствата са осигурени чрез ДФ „Земеделие“ по обект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. „Съединение“ - кв. „Повеляново“.

До приключването на дейностите ще продължа лично да следя за качественото изпълнение на ремонта. Всеки от живущите в района може да ме търси при нередности във връзка с дейностите на място".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.