Кметът на Девня Свилен Шитов бе избран за "Кмет на годината". В своята Фейсбук страница той сподели: "Днес бях удостоен с Голямата награда „Кмет на годината“ за 2020 година в категорията за малки общини. Изказвам искрена признателност към всички граждани на Девня, които ме подкрепиха и гласуваха за мен в електронното допитване на

Портала на българските общини "Кмета.бг". Благодаря на общинската администрация и на Общинския съвет за общите усилия, които полагаме в името на това Девня да се развива в правилната посока.

Радвам се, че съм удостоен с най-високия приз в надпреварата – за цялостна работа. Това задължава мен и екипа ми от тук нататък да сме още по-отговорни и да продължим напред, да направим всичко възможно да подобряваме средата, в която живеем.

Убеден съм, че Девня заслужава това място, което й бе отредено. Сигурен съм, че в бъдеще ще имаме много поводи да се гордеем с нашата територия".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.