Всяка година с решение на ОбС- Девня, местната община заделя средства в подкрепа на деца сираци и полусираци, които завършват средното си образование. По този повод кметът на Девня Свилен Шитов предаде на Таня Мирчева от СУ "Васил Левски" в града еднократна помощ от 300 лева.

Бъдещата абитуриентка трябва да се дипломира в специалността "Електрообзавеждане на производството". Тя е от първия випуск от 22-ма зрелостници, завършващи образованието си в рамките на уникалния не само за Варненска област проект, стартирал през 2017 година с помощ от големите химически заводи в Девня.

„Пожелавам на Таня успех, упоритост и да успее да сбъдне мечтите си! И оттук нататък ще продължим да подкрепяме младите хора, които са основен приоритет в работата на общината", отбеляза в социалните мрежи кметът Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.