В социалните мрежи той заяви:

"Днес, на 1 октомври, бих искал да поздравя всички хора от златната възраст с Международния ден на възрастните хора!

Уважаеми съграждани,

Бих искал да благодаря на всички Вас за активното Ви участие в обществения живот, за всеотдайността, с която го правите и за приноса Ви за развитието на община Бяла!

Благодаря Ви за всичко, сторено през годините!

Днешният празник е още един повод да засвидетелстваме своето уважение, внимание и обич към Вас – нашите родители, близки и съграждани!

Прекланяме се пред Вашата всеотдайност,житейска мъдрост, трудолюбие и опит!

Нека днешният празник Ви донесе радост и положителни емоции!

Честит празник!

С уважение

Инж. Пеньо Ненов

кмет на община Бяла"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.