С изготвения от правителството План за възстановяване и устойчивост на Република България за първи път ще стартира Програма, която ще даде възможност на гражданите, живеещи в Еднофамилни жилищни сгради да имат достъп до безвъзмездна финансова помощ за саниране, съобщава кметът Димитър Николов.

Това е уникален шанс, който не трябва да бъде изпуснат. Важна стъпка при кандидатстването ще бъде наличието на енергийно и техническо обследване на сградата. По всяка вероятност прием на документи ще стартира през пролетта на 2021 г.

„Затова призовавам всички граждани, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, които искат да се възползват от този шанс, от сега да започнат с подготовка на необходимия минимум документи - енергийно обследване и технически паспорт на сградата.

Нека Бургас отново бъде пръв! Разпоредил съм експерти от администрацията да оказват съдействие на всеки, който прояви интерес и иска да се възползва от участие в програмата. Можете да задавате своите въпроси на е-mail: d.taneva@burgas.bg . Бъдете активни!

Получавам и много въпроси за програмата за многофамилни жилищни сгради. Много от вас вече кандидатстваха по нея и има списък с одобрени сгради. Все още очакваме подробности относно продължаването на програмата и критериите. Ще ги оповестим веднага след като станат ясни, защото Бургас трябва да се възползва от нея. Бъдете активни!”, заявява Николов, цитиран от "burgasinfo.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.