Кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов насрочва на 07.10.2021 г. от 14:00 часа консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, както и други партии и коалициите, които не са парламентарно представени за определяне състава и ръководството на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Аксаково, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., съгласно указанията на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК.

Консултациите са публични и ще се проведат в Заседателната зала на Общински съвет с адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, ет.3.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.