Кметът на Варна Иван Портних бе избран за представител в бъдещия Регионален съвет за развитие на общините в Североизточния район за планиране. Това стана на заседание днес в курортния комплекс „Албена“, съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България. От Варненска област влизат още четирима представители кметовете на Девня - Свилен Шитов, на Ветрино - Георги Димитров, на Вълчи дол Георги Тронков и на Долни чифлик Красимира Атанасова.

При невъзможност за участие в работата на РСР, титулярите ще бъдат представлявани от легитимно избрани заместници, които също бяха избрани с явно гласуване. От Варненска област това са председателят на Общинските съвети на Варна Тодор Балабанов, кметът на Дългопол Георги Георгиев, кметът на Провадия Жоро Илчев, Данаил Йорданов – кмет на община Суворово и Пеню Ненов – кмет на община Бяла.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Кметове и председатели на общински съвети от общините в четирите области на СЦРР - Варна, Шумен, Търговище и Добрич избраха своите 11 представители в РСР и техните легитимни заместници.

РСР ще имат ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, съобщи "LiveVarna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.