“Приходите в бюджета са с около 30 на сто по-малко от планираните. Има някакъв шанс този дефицит да бъде преодолян или поне част от него, но всичко зависи от икономическата ситуация в страната като цяло". Това заяви кметът на община Суворово Данаил Йорданов. Той е убеден, че няма да се допусне служителите от общината да излязат в неплатен отпуск или да се намалят възнагражденията им. “Нямаме проблеми и с осигуряването на всичко необходимо и за детската градина, нека родителите да бъдат спокойни”, допълни кметът.

Въпреки пандемичната обстановка тук се работи по редица инфраструктурни и социални проекти. Миналия декември бе подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа. “Чрез този проект изградихме мрежа за безплатен интернет, която вече функционира”, поясни Йорданов.

Сега предстои изпълнението на проект, свързан с асфалтирането на улици в Суворово. Той е на стойност над 772 хиляди лева. В рамките на проекта ще бъдат оправени 13 улици с обща дължина над 2,5 километра.

Предстои рекултивацията и закриване на депото за битови отпадъци в града. Парите – 796 711 лева, са осигурени по Оперативна програма „Околна среда”. В момента текат процедурите за избор на изпълнител на строителните дейности по проекта.

Общината спечели и два малки проекта по националната кампания на ПУДООС на обща стойност около 20 хиляди лева. С парите ще бъдат изградени зони за отдих и забавление в селата Левски и Изгрев.

Администрацията изготви проекти за възстановяване на пътни настилки в Суворово. Средствата – близо 269 хиляди лева, ще бъдат отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Разработен е и проект за основен ремонт и оборудване на детската градина в града. За него общината кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони и очакваме приключване на процедурата по подписване на договора.

Очаква се реализацията на проекти със социална насоченост. Последният е за осигуряване на топъл обяд за 65 души. Парите са осигурени от Агенцията за социално подпомагане.

“Най-тежкият проблем през последните 6 месеца, откакто ръководя общината като кмет, е изчистването на нерегламентираните сметища, допълни Йорданов - Няма населено място, около което да не са изхвърлени строителни боклуци. Като администрация полагаме доста усилия. Изчистихме много такива сметища, но.... веднага се появиха нови. И не говоря само за селата, а и за Суворово.”

Изникването като “гъби” на такива нерегламентирани зони е заради въведената общинска такса за тази дейност. След като бъдат събрани строителните отпадъци, общината ги извозва до специално депо в Девня. За тази услуга обаче жителите на Суворово трябва да плащат такса. Мнозина си я спестяват.

Прав е бил някога банкерът Атанас Буров: "Докато българинът не се научи да си плаща за услугите, които ползва, няма да се оправим като държава”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.