Комисията за енергийно и водно регулиране прие с Решение Ц-14/30.06.2023 г. нови цени на електроенергията, които за битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО са както следва: дневна тарифа – 0.22483 лв./kWh, нощна тарифа – 0.12686 лв./kWh, без ДДС. Средното увеличение е 5.43%, като цените влизат в сила от 1 юли 2023 г.

Отчитането на потребената от битовите клиенти електроенергия ще се извърши по график от служителите на електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. Отчетният период във фактурите, включващи промяната на цената, ще бъде разделен на два подпериода – по стари цени до 30 юни включително и по нови цени от 1 юли. Съгласно регламентираната методика, консумираната електроенергия ще бъде разпределена пропорционално на дните преди и след промяната на цената на база среднодневна консумация.

Както при всяка промяна на цени на електроенергията, компанията отново ще даде възможност за самоотчет на показанията на клиентите. До края на деня на 01.07.2023 г. всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО на регулиран пазар, който желае да се възползва от възможността за самоотчет, може да декларира данните от електромера на имейл info@erpsever.bg, на телефони 0700 1 61 61 или 0700 359 10, както и в удобен за него център за обслужване на компанията в областните градове. Необходимо е заедно с предоставяне на отчетените показания клиентът да посочи своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата от данни на компанията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.