От КЕВР съобщиха, че във връзка със законовите изисквания, предвиждащи от 01.10.2021 г. дейността „търговия с природен газ“ да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия, Комисията за енергийно и водно регулиране счита за необходимо всички заинтересовани лица да имат предвид следното:

Съгласно приетите изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.), считано от 01.10.2021 г., дейността „търговия с природен газ“ ще се извършва въз основа на издадена лицензия (чл. 39, ал. 1, т. 5).

По силата на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗЕ, от 01.01.2021 г. търговците на природен газ следва да подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗЕ процедурата за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи.

Към настоящия момент в Комисията са подадени 17 заявления за издаване на лицензия за „търговия с природен газ“.

С оглед своевременното разглеждане на постъпилите заявления за издаване на лицензии и произнасяне по тях, КЕВР напомня, че нормативно определения срок, в който Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия, е до 3 месеца от подаването на заявление (чл. 41, ал. 3 от ЗЕ).

Всички заинтересовани лица следва да имат предвид нормативно определените срокове и изисквания за подаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, тъй като това е в интерес на самите заявители.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.