Енергийният регулатор (КЕВР) одобри образеца на типов договор за продажбата на ток на малките фирми, които от 1 октомври трябва да излязат на свободния пазар.

Със сключването на този тип договори небитовите клиенти, които не са успели в срок да си намерят търговец на електроенергия, могат да останат при сегашния си доставчик до юли следващата година.

Според законовата база, от 1 октомври около 300 000 небитови потребители, които в момента се снабдяват с ток от регулирания пазар, трябва да излязат на свободния и да изберат доставчик на електрическа енергия.

Ако не са го направили до 30 септември, след тази дата малките фирми ще могат да останат при сегашния си доставчик, но по свободно договорени цени, като за тази цел двете страни трябва да сключат типов договор.

В него се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на ток и за прекратяване на договора.

В документа се казва, че доставчикът трябва да обяви на своята интернет страница цените за отделните тарифни планове най-късно месец и три дни преди тяхната промяна и влизането им в сила.

При неплатена и забавена сметка доставчикът ще изпраща до клиента предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като това му дава срок от пет работни дни за плащане на задължението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.