Виждаме ги всеки ден - следите, които самолетите оставят по небето. И докато повечето хора не им обръщат особено внимание, за някои те са от изключително значение. Защото в тях прозират мащабен заговор за контрол над човечеството, съобщава DW.

Какво са кемтрейлс?

Според привържениците на конспиративната теория за т.нар. кемтрейлс, следите, които самолетите оставят, са всъщност резултат от разпръскване на отровни химикали. Това ставало по нареждане на елита, тайно управляващ света. Целта била да се забавят климатичните промени, а освен това да се контролират, разболяват и отравят хората.

Доказателства за тази теория нейните последователи откриват в някои свои наблюдения: например, че следи остават след самолетите дори и по напълно безоблачно небе. Или пък, че някои самолети нямат подобна “опашка”, а при други тя остава много дълго.

Има и снимки, на които следите те прекъсват, ту се появяват на почти еднакви интервали. За последователите на теорията за кемтрейлс това е явно доказателство, че пилотът през определен период от време натиска копчето, с което се изсипват отровите.

Какъв е произходът на тази ирационална вяра?

Този въпрос не е докрай изяснен. Хората обаче често търсят видима причина, с която да си обяснят различни промени в здравословното състояние – например, когато ги боли глава или се чувстват отпаднали. Други пък се опитват по този начин да намерят обяснение за различни природни явления или катаклизми. Във всеки случай си личи, че понятието „кемтрейлс“ се радва на голяма популярност. При търсене с ключова дума в Гугъл се откриват над 4,6 милиона попадения. Сериозни научни предавания също са обсъждали въпроса. Пълно е и с книги, някои от които носят сензационни заглавия от сорта на „Заговорът в небето“.

Как се образуват кондензационните следи?

В научната сфера действително са били обсъждани, поне на теория, различни идеи за опазване на климата чрез разпръскване на вещества в атмосферата. Ставало е дума например за съединения на алуминия и желязото, както и за сажди.

Известно е също, че на някои места изстрелват в атмосферата сребърен йодид, за да окажат влияние над времето – например за да предизвикат валежи. За момента обаче подобни методи не са се наложили масово заради тяхната висока цена и недоказана ефективност.

Учените обаче са единодушни, че т. нар. кемтрейлс не съществуват. От Германската метеорологична служба обясняват, че изображенията по небето всъщност често представляват „заледени облаци“. Те се образуват по следния начин:

При определени метеорологични условия въздухът на голяма надморска височина е доста влажен, но все пак недостатъчно, за да се образува облак. Ако обаче самолет премине на това място, отделените от него водни пари и отработени газове образуват малки капчици, които температури от минус 50 градуса незабавно замръзват и стават видими като облаци.

При опроделени климатични условия тези облаци могат да останат непроменени с часове. Често те се разпръскват от вятъра. В зависимост от това колко движение има във въздуха, колко високо лети самолетът, дали той се снишава или се издига, следите от него изглеждат по различен начин. Контурите се определят от траекторията на полета. Ако контурите са прекъснати на определени места, това се дължи на различната концентрация на водни пари в околната атмосфера.

Признаци за кемтрейлс във въздуха няма

От германското Министерство на околната среда, защита на природата и ядрената безопасност потвърждават: кемтрейлс не съществуват: “Линиите по небето са кондензационни следи от самолетите. Те са безопасни за хората на Земята, но оказват влияния върху околна среда.”

За изпускането на токсични вещества в атмосферата и образуването на така наречените кемтрейлс няма никакви научни доказателства, казват специалистите. Независимо от това германското Министерство на екологията редовно се занимава с темата, оборвайки тезите на различни конспиративни теории.

С измервателна станция в най-високата точка на Германия - връх Цугшпитце - учените ежедневно предоставят данни за състава на въздуха. Регистрират се всички видове замърсители и парникови газове като CO2. При наличие и на най-малка концентрация на отрова във въздуха всички измервателни уреди и станции, включително и тези на Службата по въздухоплаването, незабавно биха дали алармен сигнал.

Снимка: DW

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.